Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 392/88 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 1988 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1599/84 περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά