Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2699/88 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 1988 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματα