Απόφαση αριθ. 3265/84/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1984 περί καθορισμού των ποσοστών μειώσεως της παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 1985 στο πλαίσιο της αποφάσεως αριθ. 234/84/ΕΚΑΧ για παράταση του συστήματος επιτηρήσεως και ποσοστώσεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα