Κανονισμός (EOK) αριθ. 3535/82 τού Συμβουλίου τής 21ης Δεκεμβρίου 1982 πού τροποποιεί τόν κανονισμό (EOK) αριθ. 1040/82 σχετικά μέ τή χορήγηση λιπαρών ουσιών γάλακτος στό πλαίσιο τού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας τού 1982 σέ ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες καί ορισμένους ειδικευμένους οργνισμούς