87/291/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1987 για την παροχή αδείας στη γαλλική κυβέρνηση να καθιερώσει ενδοκοινοτική επιτήρηση των εισαγωγών ορισμένων χημικών αζωτούχων λιπασμάτων που κατάγονται από ορισμένες τρίτες χώρες και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα άλλα κράτη μέλη (Το κείμενο στην γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)