Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1471/88 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1988 για το καθεστώς που εφαρμόζεται στην εισαγωγή γλυκοπατάτας και άμυλου μανιόκας που προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο