Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 922/84 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1984 περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου