Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2117/82 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1982 περί καθορισμού του ποσού της συμπληρωματικής ενισχύσεως για τις αποξηραμένες ζωοτροφές