81/257/ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 27ης Μαρτίου 1981 περί διαπιστώσεως ότι η εισαγωγή τής συσκευής μέ τήν ονομασία «Becton Dickinson fluorescence activated celle sorter, FACS, IV» δύναται νά πραγματοποιηθεί ατελώς ως πρός τούς δασμούς τού Κοινού Δασμολογίου