89/208/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1989 για τη σύναψη συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Μάλτας συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα