Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1781/83 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1983 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 1983 σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης