Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1453/85 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1985 περί καθορισμού, για την περίοδο εμπορίας 1985, της κοινοτικής τιμής προσφοράς για τα λεμόνια, η οποία εφαρμόζεται έναντι της Ελλάδας