Γραπτή ερώτηση αριθ. 1135/83 του κ. Pierre-Bernard Cousté προς την Επιτροπή Θέμα: Δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα διάφορα κράτη μέλη