Γραπτή ερώτηση αριθ. 2000/87 του κ. Manuel Medina Ortega προς την Επιτροπή Θέμα: Εξαγωγές βαφικού κόκκου