Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1983