Αντικατάσταση των τεσσάρων μελών της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής της Αλιείας