Ανακοίνωση για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καθιερώθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης 85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985, Τομέας «Επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων»