Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2951/85 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1985 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την ενδέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2236/85