Προκήρυξη διαγωνισμοϋ τοΟ SIDO (Societe interpofessionnelle des oleagineux) έν όψει πωλήσεως περίπου 3 200 τόνων κραμβόσπορων καί γογγυλόσπορων οί όποιοι προέρχονται άπό τήν περίοδο εμπορίας 1980/81