Γραπτή ερώτηση αριθ. 1444/85 του κ. Robert Chambeiron προς την Επιτροπή Θέμα: Εισφορές των κρατών μελών στην ΕΟΚ και κρατικοί προϋπολογισμοί