Γραπτή ερώτηση αριθ. 736/88 του κ. Dieter Schinzel προς την Επιτροπή Θέμα: Ενιαία ταυτότητα για τα μειονεκτούντα άτομα