Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 744/87 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1987 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/86 που καθιέρωσε ένα φόρο στο μετουσιωμένο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη προελεύσεως Ισπανίας και παρεκκλίνει από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1378/86 όσον αφορά τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης στις συναλλαγές με την Ισπανία