Γραπτή ερώτηση αριθ. 1776/80 του κ. Notenboom προς την Επιτροπή Θέμα: Αντικατάσταση των χρηματικών συνεισφορών των Κρατών μελών από τους ίδιους πόρους των Κοινοτήτων