Γραπτή ερώτηση αριθ. 248/85 του κ. Florus Wijsenbeek προς την Επιτροπή Θέμα: Μέτρα υπέρ των οδικών μεταφορών στη Γαλλία .