Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2473/87 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 1987 για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 50 000 τόνων κριθής που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως