Γραπτή ερώτηση αριθ. 1161/83 του κ. Karel Van Miert προς την Επιτροπή Θέμα: Χορήγηση πιστώσεων σε περιφερειακούς οργανισμούς στο Βέλγιο