Απόφαση αριθ. 950/83/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1983 για τον καθορισμό των ποσοστών μειώσεως για το δεύτερο τρίμηνο του 1983 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1696/82/ΕΚΑΧ περί παρατάσεως του συστήματος επιτηρήσεως και ποσοστώσεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα