Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1896/85 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1985 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή κερασιών καταγωγής Βουλγαρίας