Κανονισμός (EOK) αριθ. 1946/82 τής Επιτροπής τής 19ης Ιουλίου 1982 περί επαναφοράς τής επιβολής δασμών ισχυόντων έναντι τρίτων χωρών γιά ορισμένα προϊόντα καταγωγής Γιουγκοσλαβίας