Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας