Υπόθεση 209/87: Προσφυγή της association des acieries europeennes independantes — European Independent Steelworks Association «EISA» κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 9 Ιουλίου 1987