Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2614/84 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως