Γραπτή ερώτηση αριθ. 1559/81 του κ. Schieler προς την Επιτροπή Θέμα: Διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας