Γραπτή ερώτηση αριθ. 342/85 του κ. François Roelants du Vivier προς την Επιτροπή Θέμα: Αποτέφρωση των αποβλήτων