Κανονισμός (EOK) αριθ. 3688/81 τού Συμβουλίου τής 15ης Δεκεμβρίου 1981 περί ανοίγματος, διανομής καί τρόπου διαχειρίσεως μιάς κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως γιά τά πλευρά ιχθύων τών ειδών Sardinops sagax ή ocellata, προοριζόμενα γιά μεταποίηση, τής διακρίσεως ex 03. 01 B I π) τού Κοινού Δασμολογίου