Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2159/87 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1987 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/86 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις συναλλαγές