Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 3588/81 τής ΄Επιτροπής τής 14ης Δεκεμβρίου 1981 περί τροποποιήσεως τών είσφορών πού έφαρμόζονται κατά τήν είσαγωγή τών μεταποιημένων προϊόντων μέ βάση τά σιτηρά καί τήν όρυζα