Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1578/89 του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/88 για την κατανομή, για το έτος 1989, των ποσοστώσεων αλιείας της Κοινότητας στα ύδατα της Γροιλανδίας