Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3177/80 τής Επιτροπής τής 5ης Δεκεμβρίου 1980 περί τού τόπου εισόδου πού πρέπει νά λαμβάνεται υπόψη βάσει τού άρθρου 14 παράγραφος 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1224/80 τού Συμβουλίου «περί τής δασμολογικής αξίας τών εμπορευμάτων»