Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1949/80 τής Επιτροπής τής 23ης Ιουλίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1603/79 «περί καθορισμού τών τρόπων πληρωμής μιάς πριμοδοτήσεως στούς παραγωγούς αμύλου γεωμήλων»