Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 2173/79 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1979 περί των λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη διάθεση των βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 216/69