Γραπτή ερώτηση αριθ. 874/83 του κ. Georges Frischmann προς την Επιτροπή Θέμα: Πολιτική ρυθμίσεως των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος ανά χώρα