Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 28ης Φεβρουαρίου 1989 στην υπόθεση 29/88 [αίτηση του Sozialgericht Hamburg (δικαστήριο για θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως του Αμβούργου] για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Wilhelm Schmitt κατά Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte (Άρθρο 51 της συνθήκης ΚΟΚ— Δυνατότητα καταβολής εισφορών εκ των υστέρων σε σύστημα ασφαλίσεως συντάξεως