Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος καθώς και τα καθεστώτα πριμοδοτήσεως που χορηγούνται στον τομέα αυτό