Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. Γν7 30.320 — Οπτικές ίνες