Πράξεις γιά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθηκών, Μέρος τέταρτο: Τα μεταβατικά μέτρα, Τίτλος ΙΙΙ: Τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την Πορτογαλία, Κεφάλαιο 2: Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, Τμήμα ΙΙ: Το δικαίωμα εγκαταστάσεως, οι υπηρεσίες, η κίνηση κεφαλαίων και οι άδηλες συναλλαγές, Άρθρο 224