Υπόθεση 124/81: Προσφυγή πού ασκήθηκε στίς 22 Μαΐου 1981 άπό την Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου