Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1260/86 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1986 περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου