Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2340/87 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης