Γραπτή ερώτηση αριθ. 2382/82 του κ. Jeremiah Cronin προς την Επιτροπή Θέμα: Ενίσχυση της ΕΟΚ για το Κεντρικό Περιφερειακό Πρόγραμμα Παροχής Ύδατος στην περιοχή